Saskia Lara

lid controle commissie

Conform de statuten worden er jaarlijks tenminste twee leden voor de controlecommissie door de algemene ledenvergadering benoemd.

Het is van belang om belangenverstrengeling van de commissie binnen de vereniging te voorkomen. De leden van een commissie dienen een onafhankelijke positie hebben. Deze onafhankelijkheid houdt in dat:

  • Leden uit het bestuur van de vereniging geen zitting mogen nemen in de commissie.
  • Personen die actief zijn in een andere commissie binnen de vereniging geen zitting mogen nemen in de commissie.
  • De commissie zelf geen uitgaven mag doen.

Om de controle goed te kunnen uitvoeren  dient de commissie tijdig kennis te nemen van de gehele administratie van de Rugbyclub. 

taken
  • De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur minimaal eens per jaar. 
  • De commissie bespreekt haar bevindingen met het bestuur
  • de Algemene ledenvergadering informeren van haar bevindingen.
verantwoording

De commissie is een speciale commissie die als belangrijkste taak heeft het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester namens het bestuur. Door de controle krijgen de leden van de vereniging  zekerheid, dat de jaarrekening (balans, exploitatierekening met toelichting) een goed beeld geeft van de financiële toestand van de vereniging. De leden van de commissie brengen hierover aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit.

bevoegdheid
  • Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
  • Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, Het is aan de commissie om te beslissen welke stukken zij al dan niet nodig heeft.
  • De leden van de commissie mogen er voor kiezen om een bestuursvergadering bij te wonen. Hierbij hebben ze geen recht op inbreng.

We zijn altijd op zoek naar mensen die een uurtje mee willen helpen om de club optima forma te laten draaien. Wil je jouw talenten ook inzetten voor Rugby Club Hilversum? Gebruik dan de onderstaande knop.